Interaksjoner

Dra kapittel Bruk piltastene Bytt visning

Søknad fra Porsgrunn kommune- om å bli nominert til årets frivillighetskommune 2018

Søknadsprosessen

Fakta om Porsgrunn

Dette arbeider vi med/Har vi gjort

Hvorfor oss?Hva gjør at Porsgrunn er «årets frivillighetskommune»?

Frivlilighetsåret 2018Filmer

Søknad fra Porsgrunn kommune - om å bli nominert til årets frivillighetskommune 2018

Med denne søknaden tillater vi oss å nominere Porsgrunn kommune til årets frivillighetskommune 2018. Denne søknaden er et resultat av en lengre tids satsning på å styrke samarbeidet mellom Porsgrunn kommune og frivilligheten i Porsgrunn.

Søknadsprosessen

I 2017 ble det fremmet et forslag om å nominere Porsgrunn kommune som årets frivillighetskommune. I stedet for nominasjon ble dette brukt som en katalysator til å styrke fokuset ytterligere mot å etablere sterkere samarbeid mellom kommunen og frivilligheten gjennom 2018. I tillegg var det en pågående prosess rundt en ny frivillighetsstrategi. Det syntes derfor riktig å vente til frivillighetsstrategien ble formelt vedtatt. «Frivillighetsåret 2018» ble navnet på satsningen. Dette ble første gang annonsert offentlig på frivillighetskonferansen som fant sted i januar 2018.

«Denne konferansen sparker på mange måter i gang frivillighetsåret 2018. Vi har nå hedret frivilligheten for året som var, for så å gå inn i et nytt år med entusiasme og pågangsmot. 2018 blir i dag referert til som frivillighetsåret.»

Anders Rambekk leder av utvalg for barn, unge og kultur. Sitat fra Frivillighetskonferansen 2018.

 

Referansegruppe

En viktig forutsetning for nominasjon er at frivilligheten er enige i at Porsgrunn kommune nomineres til årets pris. Kommunens administrasjon tok da initiativ til å sette opp en referansegruppe. Invitasjonen til referansegruppen ble bredt annonsert samt at den gikk til alle registrerte lag og foreninger m.f i kommunen. I mai 2018 ble første møtet avholdt og 20 personer møtte opp. Formålet med møtet var å ha en workshop rundt søknaden, men også informere om kommunens tanker og la deltakerne komme med forslag om videre samarbeid. Temamøtet to ganger i året var et av resultatene denne kvelden.

Det siste møtet i referansegruppen ble avholdt 4.september. Det ble også denne gangen annonsert bredt ut til alle frivillige organisasjoner samt på ulike møteplasser. 15 personer fra ulike frivillige organisasjoner møtte.  Vi hadde en gjennomgang av søknaden, og søknaden ble godkjent.

Ønsket resultat av søknadsprosessen

Resultatet av søknadsprosessen har vært at Porsgrunn kommune har vedtatt en ny frivillighetsstrategi, opprettet temamøtesamling (to ganger i året) og latt frivilligheten selv komme med forslag til videre vei for et styrket samarbeid og tilrettelegging fra Porsgrunn kommune. I tillegg har det ført til en ny dynamikk mellom kommunen og frivilligheten. Effektene av «Frivillighetsåret 2018» skal forsterkes i årene fremover.

Samarbeid

Ettersom det har vært et langsiktig arbeid rundt frivilligheten i Porsgrunn kommune er godt samarbeid noe som går igjen når man snakker om dette samspillet. Steinar Vikholt har utviklet en app som skal gjøre hverdagen til studenter enklere. Appen Uniby Sørøst er ment å være et lavterskeltilbud med hensikt å løse ensomhetsutfordringer for studenter i Norge. Steinar forteller at Porsgrunn er nøye utvalgt som sted for prosjektet. Bakgrunnen er at samarbeidet mellom kommunen, utdanningsinstitusjonen (USN) og frivilligheten gir et godt utgangspunkt for app-prosjektet. Han viser til at samarbeidet er unikt, og at Porsgrunn kommune har vært gode i koordinatorrollen mellom universitetets studenter og frivilligheten. Økt politisk fokus er også en av årsakene til at Porsgrunn kommune får denne anerkjennelsen av studentene. Nøkkelordet samarbeid er en av årsakene til at Porsgrunn kommune nomineres til årets frivillighetskommune.

Fakta om Porsgrunn

 • Innbyggertall: 36 109 (per 2.kvartal 2018, SSB).
 • Ca 2500 studenter (ca 160 utenlandsstudenter) på Campus Porsgrunn tilknyttet Universitetet Sørøst-Norge (USN).
 • Visjon: Sammen om Porsgrunn!
 • Verdier: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.
 • UNICEF kåret Porsgrunn kommune i 2016 som beste kommune (av de 53 største kommunene i Norge) til å gi tilbud og tjenester til barn og unge.
 • MOT-kommune siden 2015. Alle ungdomsskolene deltar i MOT-programmene.
 • Ungdomsutvalg. Dette er ungdomsrådet i Porsgrunn. Har eksistert siden 1992. Medlemmene kommer fra ungdomsskolene og videregående skoler.
 • Flerkulturelt kontaktutvalg. Bidra til å skape en aktiv arena for det flerkulturelle samfunnet slik at inkludering skal bli selvsagt i alle sammenhenger, både i arbeid og fritid for alle aldersgrupper.
 • Idrettsråd. En paraplyorganisasjon for idrettslag i Porsgrunn. Rådet fungerer som et talerør overfor kommuneadministrasjonen og politikere.
 • 86 idrettslag/ idrettsgrupper – mer enn 13 000 medlemskap
 • Om lag 50 klubber/foreninger for barn
 • Mer enn 40 foreninger innenfor musikk -, korps og kor-området.
 • 15 teater/dans/film-grupper
 • 17 velforeninger
 • 17 pasientforeninger
 • 11 speidergrupper
 • Mer enn 70 andre lag og foreninger
 • Rikt utvalg av kristne kirker og menigheter, muslimske menigheter og andre livssynssamfunn, mange av dem med ulike diakonale tilbud og mange aktivitetstilbud brukt av barn og unge
 • Gratis halleie for aktiviteter for barn og unge.
 • Utlånssentral. Utlån av diverse aktivitetsutstyr, og fungerer som et lavterskeltilbud.
 • Opplevelseskort for barn og unge. Kortet gir adgang til ulike kulturopplevelser, og deles ut av NAV til barnefamilier med svak økonomi.
 • Kontingentkasse. Subsidiering av aktivitetskontigent for de som har lav betalingsevne.
 • Frivilligsentraler: Porsgrunn frivilligsentral og Herøya Nærmiljøsenter.
 • Barnas dag. Arrangert hvert år siden 1946.
 • Frivillighetskonferanse med tilhørende frivillighetspris.
 • Eldreprisen deles ut på eldredagen 1.oktober hvert år.
 • Porsgrunn kommune er medlem av tilskuddsportalen.
 • m.m.

 

Fakta om Innvandring og integrering:

 • 10,6 % av befolkningen er innvandrere (2017. Kilde: SSB, imdi.no)
 • Flere frivillige lag og organisasjoner driver faste aktiviteter for innvandrere og flyktninger: Røde Kors, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Kirkens Bymisjon, Porsgrunn Rotaryklubb, Norsk Folkehjelp, Eidanger Idrettslag, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
 • Porsgrunn bibliotek arranger ‘Språkkafé’ med frivillige norsktrenere.
 • Porsgrunn voksenopplæringssenter samarbeider med alle de overnevnte.

Dette arbeider vi med/Har vi gjort

Frivillighetsstrategi

Høsten 2017 ble det vedtatt en frivillighetsstrategi for Porsgrunn kommune.  Hensikten med strategien er å oppnå stabilitet og konstruktivitet mellom kommune og frivilligheten. Strategien er influert av Regjeringens frivillighetserklæring.

Porsgrunn kommune har valgt å dele frivillighetsstrategien i tre deler:

 • Prinsipper for samspillet
 • Rammer for samspillet
 • Oppfølging av strategien

 

Prinsipper for samspillet.

Porsgrunn kommune anser frivillig sektor som en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Nøkkelord i samspillet mellom kommunen og den frivillige sektoren er likeverdig partnerskap og respekt for rollene.

For å oppnå god samhandling mellom kommune og frivilligheten er det nødvendig å sette av ressurser og tid. Samhandling anser vi som et viktig punkt for å oppnå optimale forhold i samspillet. Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Utviklingen av frivillighetspolitikken skjer i dialog med frivilligheten og skal bære preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

Rammer for samspillet.

Porsgrunn kommune anser frivilligheten som eksperten. Det ønskes derfor å legge mest mulig til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten. Bakgrunnen for dette er å bidra til økt kvalitet på beslutningene, speile samfunnets mangfold, gi et bredere eierskap til beslutningene og bidra til gjensidig læring og utvikling av demokratiet.

Oppfølging av strategien

Strategien skal bygge videre på tidligere frivillighetspolitikk og brukes aktivt i Porsgrunn kommunes planarbeid. Strategien er nært knyttet til kommunens visjon: Sammen om Porsgrunn.

Strategien er basert på kommunens verdier: felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Strategien vil bli fulgt opp med disse verdiene som verdigrunnlag.

 

Politisk forankring

Frivilligheten er forankret både politisk og på administrativt nivå i Porsgrunn kommune. I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2025 ble det vedtatt en langsiktig satsning og videreføring av frivilligheten. Frivillighetsstrategien er også hensynstatt i handlingsplanen for folkehelse 2016-2019. Det frivillige arbeidet er også gjennomsyret i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027. De viktigste punktene gjengis her:

 • Visjon: Sammen om Porsgrunn. Vi skal sammen gjøre Porsgrunn til et godt sted å leve og bo, hvor hver enkelt opplever at egen innsats, kreativitet og kompetanse nyttiggjøres.
 • En god kommune å bo i. Et inkluderende og åpent lokaldemokrati. Det legges særlig vekt på barn og unges medvirkning i saker og prosesser som berører dem. Det skal jobbes aktivt for å fremme mangfoldet i Porsgrunn. Porsgrunn kommune ser innbyggere i alle aldre som en ressurs i viktige samfunnsoppgaver og ønsker å legge til rette for at flere deltar i frivillig arbeid.
 • Strategi for urbane kvaliteter og pulserende kulturliv. Bidra til et profesjonelt og frivillig kulturliv i samspill og vekst, og planlegge mangfoldige kulturtilbud som gjenspeiler befolkningen.
 • Porsgrunn kommune som tilrettelegger: Langsiktig utviklingsmål er å ha en robust kommuneorganisasjon som leverer tjenester i tråd med samfunnsutviklingen. Kjennetegn som kan definere dette er:

 

«En pådriver i samfunnsutviklingen. Være en samarbeidsorientert medspiller i samhandling med andre samfunnsaktører. Vi mener at frivillig sektor, privat næringsliv og HSN (høyskolen i Sør-øst Norge) sitter på mye kompetanse og kapasitet, og vi som kommune bør legge til rette for dialog med kompetansemiljøet om nyskapings – og utviklingsarbeid for å utvikle en bedre organisasjon og bedre tjenester.»

 

 • Vi streber etter å tenke langsiktig og se helheten. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Telemark fylkeskommune gjennom Forum for Frivillighet og Folkehelse (FFF).

 

Frivillighetskonferanse

I 2017 ble det for første gang arrangert frivillighetskonferanse. Vertskap for konferansen er Utvalg for barn, unge og kultur, Flerkulturelt kontaktutvalg og Ungdomsutvalget. Det er vedtatt i 2017 for Handlingsprogrammet 2018-2021 at denne konferansen skal arrangeres årlig.

«Målet med frivillighetskonferansen er å synliggjøre det mangfoldige og frodige frivillighetsarbeidet i Porsgrunn, samt inspirere og styrke samarbeidet for felles mål.»

Ordfører Robin Kåss under åpningstalen til Frivillighetskonferansen 2018.

Både i 2017 og 2018 har det vært fullsatt sal (400 plasser), og konferansen har lagt opp til et frivillighetstorg. Frivillighetstorg åpent for alle lag og organisasjoner. Kulturelle innslag, inspirasjonsforedrag og utdeling av priser preger konferansen. Dette fungerer som en møteplass for frivilligheten. Konferansen avholdes i Porsgrunns storstue Ælvespeilet.

Frivillighetspris

I 2017 ble frivillighetsprisen vedtatt, og på frivillighetskonferansen 2018 ble den delt ut for første gang. I likhet med frivillighetskonferansen ble denne prisen opprettet etter initiativ fra politisk hold. Prisen skal være med å løfte enkelte organisasjoner eller personer som har utmerket seg i sitt arbeide med å gjøre Porsgrunn til et enda bedre sted å bo. Frivillighetsprisen er på kr 25.000,-. I tillegg får prisvinneren et diplom undertegnet av ordføreren.

Aktiv ferie og fritid for alle

Den 7.juni 2018 var 1500 ungdommer samlet på rådhusplassen i Porsgrunn. Der fikk de oppleve ulike foredrag med blant andre Marco Elsafadi. I tillegg bidro ulike organisasjoner og lag fra frivilligheten med stands slik at ungdommene kunne bli bedre kjent med hva slags muligheter som finnes i Porsgrunn. Dette arrangementet skal arrangeres årlig. Vertskap var MOT, Ungdomsutvalget og Porsgrunn kommune. Denne dagen er et supplement til Frivillighetskonferansen for å nå ungdomsskoleelevene våre. Målet er å få aktiv ferie og fritid for alle.

Temamøter

Som et resultat av nominasjonsprosessen for årets frivillighetskommune, har Porsgrunn kommune invitert til temamøter to ganger i året. Alle frivillige organisasjoner og foreninger blir invitert, og det er frivilligheten selv som skal velge tema for møtene. Hensikten er å styrke kommunikasjonen og informasjonsflyten, samt skape en uformell arena der man kan høste erfaringer fra hverandre. Det er administrasjonen i Porsgrunn kommune som har tatt initiativ til samlingene, og frivilligheten har svart med godt oppmøte og engasjement.

Tilskuddsportalen

Portalen har over 2500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekt og til samhandling innad i kommunen. Porsgrunn kommune ble medlem av Tilskuddssportalen i 2017.

Samarbeid med studenter

Samarbeid med studentene på USN er beskrevet i vedtatt Studentmelding fra 2014. Hensikten er at den skal tas med inn i deltakeraktørenes plan- og strategiarbeid. Porsgrunn kommune har valgt å være en aktiv tilrettelegger og pådriver for studentene. Dette har blant annet kulminert i minimesser. Disse messene avholdes på Campus og Studenthuset. Her profilerer lag og foreninger seg mot studentene. En slik messe blir avholdt hvert år ved studiestart. Det heter på Porsgrunn kommunes facebook-side at: «Ny undersøkelse viser at studenter ofte er ensomme. Slik vil vi ikke ha det i Porsgrunn.» En av motivasjonene til kommunen er å sørge for at studentene har det bra i Porsgrunn. I tillegg er slike messer en flott rekrutteringsarena for frivilligheten.

Hvorfor oss? Hva gjør at Porsgrunn er «årets frivillighetskommune»?

Denne nominasjonen er et resultat av langsiktig arbeid fra politisk og administrativt hold. Gjennom å rette økt fokus på tilrettelegging for frivilligheten har dette resultert i en positiv utvikling. Denne nominasjonen ønsker å fremheve samarbeidet med frivilligheten.

Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt?

Ja.  Det står i Frivillighetsstrategien at utviklingen av frivillighetspolitikken skal skje i dialog med frivilligheten og skal bære preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

 

Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk?

Samarbeid med frivilligheten er integrert i alle sentrale plandokumenter og handlingsplaner i kommunen. Eksempelvis nevnes det Handlingsplanen for folkehelse 2016-2019, Frivillighetsstrategien (vedtatt 2017), Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2025 og i Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027. I tillegg har frivillighetskonferansen og frivillighetsprisen kommet som resultat av politisk initiativ.

Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser, for eksempel årlige møteplasser der kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes?

Ja. Frivillighetskonferansen når ut til bredden av frivilligheten og er et sted hvor alle parter møtes. I tillegg har vi eksempelvis andre arenaer som: minimesser (studenter og frivillighet), Aktiv ferie og fritid for alle (ungdomsskoleelever), Idrettsrådets møteplasser, frivilligsentraler og Temamøter. I tillegg er andre møteplasser som fungerer som en uformell arena mellom kommunen og frivillige.

Har kommunen opprettet noen faste møteplasser med frivilligheten, for eksempel frivillighetsråd/forum?

Temamøtene som arrangeres to ganger årlig er et resultat av denne søknaden, og fungerer som en uformell møteplass mellom kommunens administrasjon og frivilligheten. Det henvises også til arenaene nevnt i forrige spørsmål.

 

 

 

Referanseliste

Frivlilighetsåret 2018 Filmer

Barnas fredspris og Henrys hus

 

Frivillighetskonferansen 2018

Ordfører Robin Kåss rapper igang Aktiv ferie og fritid for alle

Ungdomsarrangement – Aktiv ferie og fritid for alle